RECYKLACE INERTNÍCH ODPADŮ

STŘEDISKO LIPOVEC

Přijímáme nezávadné stavební a demoliční odpady a nezávadné výkopové zeminy, které jsou dále recyklovány, Vznikne tak nadrcený a vytříděný produkt do několika frakcí, které lze použít dále ve stavebnictví.

Dokument: Písemné informace o odpadech ke stažení zde.

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (IČZ): CZB01186

Společnost PEDOP s. r. o. působí také v oblasti nakládání s odpady. Jsme provozovatelem zařízení k využívání odpadů, konkrétně k recyklaci stavebního a demoličního odpadu, mimo odpadu obsahujícího nebezpečné látky. Zařízení je určeno pouze pro nakládání s odpady kategorie ostatní – kód vyžívání R5 (recyklace/znovuzískání anorganických materiálů) a R12 (předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11). Souhlas s provozováním tohoto zařízení byl vydán Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem životního prostředí.

Recyklační středisko, jehož umístění je na provozovně v Lipovci, je určeno ke sběru, výkupu a využívání následujících druhů odpadu:

  • Přijímaný odpad musí odpovídat základnímu popisu odpadu a musí splňovat limity obsahu sledovaných ukazatelů uvedených v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a jeho vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 citované vyhlášky.

Obecně: Z hlediska dalšího využití stavebních a demoličních odpadů je nezbytné provádět při stavbách a demoličních pracích důsledné třídění vzniklých odpadů. Třídění materiálu již na stavbě je mnohem účinnější a usnadňuje navazující procesy nakládání s odpady. Při demolici je zejména třeba oddělit od minerální sutě veškeré cizorodné materiály – zejména dřevo, plasty, dehtové lepenky, kovy apod.

V roztřídění inertní minerální sutě na základní druhy – beton, cihly, zemina, je třeba spatřovat pozitivní dopady, a to jak z hlediska původce odpadu (ekonomické hledisko), tak i z pohledu zpracovatele odpadu a jeho zákazníků (kvalita produkovaných recyklátů). Pokud to dovoluje povaha demoličních prací, je také možné zvolit takový postup, který umožňuje využití celých stavebních dílů a prvků pro jejich znovuvyužití, bez nutnosti jejich zdrobňování a následné separace.

V souvislosti s provozem recyklačního zařízení nabízíme a zajišťujeme i vlastní nakládku a dopravu odpadu.

Recyklačním procesem jsou získávány produkty – stavební recykláty, které mohou být využívány jako plnohodnotná druhotná stavební surovina nahrazující v určitých procesech stavební výroby přírodní kamenivo (např. plnivo do betonu)

MOBILNÍ RECYKLAČNÍ ZAŘÍZENÍ

STŘEDISKO LIPOVEC

Naše mobilní zařízení umožnuje provádět recyklační činnost i mimo areál naší firmy. Sami jsme schopni přepravit stroje do dané lokality a provést recyklační proces.

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (IČZ): CZB01566

Povolení k provozování činnosti uděleno pro území:
Jihomoravský kraj, kraj Vysočina, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj  

V rámci provozovaného recyklačního zařízení je využívána mobilní linka na drcení a třídění materiálu a základní manipulační technika (kolový nakladač VOLVO s instalovaným vážním zařízením…). Vzhledem k mobilnosti této techniky je možné recyklaci provádět po dohodě i u zákazníka. V těchto případech jsou ušetřeny náklady za dopravu a skládkové poplatky a příslušný recyklát je možné využít jako stavební materiál přímo na stavbu samotnou (pozn.: zde individuální nacenění s ohledem na objem zakázky a výši nákladů na dopravu techniky do místa stavby).

FINTEC 1107

• Hmotnost: 42 500 kg
• Kapacita: 350 t/h
• Šířka pásu: 610
• Motor: CAT 257 kW (350 HP)

SANDVIK QA331

• Hmotnost: 27 000 kg
• Motor: CAT 75 kW s nízkou spotřebou
• Vyměnitelná síta

• Ideální pro použití s drtičem FINTEC

2x KEESTRACK K4

• Hmotnost: 26 500 kg
• Kapacita: 350 t/h
• Pohon s nízkými emisemi
• Dvousítný třídící box

sběr a výkup kovů

STŘEDISKO LIPOVEC, ROUSÍNOV

Ihned při vjezdu do areálu disponujeme velkou a přesnou silniční váhou. Výkupní cena za kg je variabilní, pro více informací volejte na příslušné číslo k danému zařízení na stránce s kontakty. 

STŘEDISKO LIPOVEC

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (IČZ): CZB01217

STŘEDISKO ROUSÍNOV

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ (IČZ): CZB01599