Cíle,

které si společnost kladla na konci minulého tisíciletí, jsou téměř stejné jako dnes. Jak vnitrostátní, tak i mezinárodní doprava se zaměřením na spokojeného zákazníka je stále naším hlavním cílem. Udělali jsme veliký technologický skok kupředu. Stojíme na straně přírody, podporujeme stavebnictví recyklovaným materiálem a využíváme pouze moderní úsporné procesy, vozidla a stroje. 

Předmětem podnikatelské činnosti společnosti,

je silniční motorová nákladní doprava. Zaměřené převážně na přepravu sypkých materiálů. Společnost disponuje více než 50 nákladními vozidly. K přepravě využíváme velkoobjemové hliníkové / hardoxové sklápěcí návěsy, návěsy s posuvnou podlahou i klasické plachtové návěsy. Stavební třístranné sklápěcí vozy využíváme společně s tandemovými vleky. 

Mezi další činnosti patří těžba a prodej kameniv a písků, stavebního kamene a provozování uhelných skladů v Rousínově a Lipovci. V rámci tohoto prodeje nabízíme také dopravu k zákazníkovi. Jedná se o služby buďto v rámci kontejnerové střediskové dopravy do 5t v rámci blízkého okolí střediska, nebo velké dopravy až do 27t na vozidlo v rámci především našeho kraje, ale i dál.

Vlastníme i značné množství různých typů a velikostí rypadel a nakladačů, se kterými jsme schopni účastnit se všemožných stavebních, demoličních, lomových a recyklačních prací

Působíme také v oblasti nakládání s odpadem. Jsme provozovatelem zařízení k využívání odpadů, konkrétně k recyklaci inertního odpadu (tzn. stavební a demoliční odpad, zemina a kamení apod.). Souhlas s provozováním tohoto zařízení byl vydán Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí.

Středisko Lipovec i Rousínov jsou provozovatelem sběru a výkupu kovů

Naši logistickou činnosti jsme rozšířili o překladiště volně ložených materiálů v Rousínově, kde jsme schopni překládat z vagónů na vozidla nebo do skladů a naopak.

Disponujeme dvěma servisy pro nákladní vozidla a zkušené mechaniky a zámečníky s dlouholetou praxí a chutí k práci, kteří se starají o bezproblémový chod vozového a strojního parku. Zejména o odstranění závad v co nejkratším čase.

Ročně přepravíme přes 600 000 tun materiálu po silnicích v celé Evropě dle požadavků naších zákazníků. Strategií je i nadále zajišťovat kvalitní služby k co největší spokojenosti našich zákazníků a budovat skvělé obchodní vztahy.

PODPORUJEME

Podporujeme následující organizace. 

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015434:  

 „Energetické úspory v procesch společnosti PEDOP“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor na deponii sypkých materiálů v Lipovci. Úspor bude dosaženo výměnou dvou technologií, a to kolového rypadla DH 112 a kolového nakladače UNK 320. Budou nahrazeny kompaktním pásovým rypadlem o hmotnosti cca 14 tun a kolovým nakladačem s obdobnými výkony, ale vyšší energetickou efektivností.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale také neustále vyžadující údržbu a drobné opravy, aby byly stroje udržovány v chodu. Stávající stroje jsou vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jejich věku a opotřebení je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je samozřejmě stáří strojů a tím i jejich motorových jednotek, ale i provoz v náročném a prašném prostředí deponie.

Díky realizaci projektu dojde nejen ke snížení spotřeby motorové nafty, jako paliva a energetického zdroje pro jmenované technologie, ale také ke snížení souvisejících provozních nákladů, kterými jsou spotřeby ostatních provozních kapalin, náklady na zvýšenou údržbu a prostoje strojníků. Po výměně strojů dojde k celkovému snížení provozních nákladů, což při zachování stávajícího objemu manipulovaných materiálů bude znamenat snížení jednotkových nákladů na tunu či kubický metr materiálu.  

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019. 

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015433: 

„Energetické úspory v kamenolomu Baldovec“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor při těžbě droby v kamenolomu Baldovec. Energetické úspory bude dosaženy vyřazení starých pásových rypadel a jejich nahrazení novými, energeticky efektivnějšími těžebními stroji. Projekt výměny technologie bude realizován v prostorách kamenolomu Baldovec, konkrétně na pozemcích zapsaných na LV č. 585, v katastrálním území Rozstání pod Kojálem (742490), které má žadatel v majetku.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i dalších provozních kapalin a neustále vyžadující údržbu a drobné opravy, aby byly stroje udržovány v chodu. Stará pásová rypadla a to DH 421 a DH 103, jsou již na hranici své životnosti, mají zastaralé motory sice s vysokým výkonem, ale také s extrémní spotřebou paliv. Obě rypadla jsou zapojována v procesu při manipulaci s rozvalem a následně nakládce do drtičů. Vzhledem k jejich možnostem trpí obě technologie analogickými nedostatky, tedy na jedné straně snižující se účinností motorových jednotek (tj. naftového pohonu i hydrauliky), na straně druhé výrazným přetěžováním kapacity, vedoucí k nadměrnému opotřebení a k nadstandardní spotřebě pohonných hmot jako zdroje primární energie.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby primárních paliv, tedy motorové nafty, sníží se náklady na průběžnou údržbu a budou odstraněny prostoje strojníků, způsobené čekáním na dokončení oprav. Bude zvýšena energetická i ekonomická efektivnost celého provozu a při zachování objemu těžby dojde ke snížení jednotkových nákladů na jednotku produkce, tedy tunu vytěžené, resp. zpracované horniny.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2020.