PODPORUJEME

Podporujeme následující organizace. 

Projekt

FVE – PEDOP s.r.o.

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001876

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

 

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0023243: 

 

„Recyklace SDO ve společnosti PEDOP s.r.o.“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny a je zaměřen na pořízení kompletního technologického vybavení pro recyklační středisko, určeného k realizaci celého procesu zpracování nejen stavebního a demoličního odpadu (SDO) včetně asfaltů, ale případně také dřeva, zemin apod. Tato kompletní technologie bude složena z několika na sebe navazujících dílčích strojů, které lze pro různé druhy odpadů vzájemně kombinovat tak, aby byla zajištěna maximální úroveň recyklace na druhotné suroviny. Místem realizace projektu jsou prostory střediska žadatele v Lipovci, konkrétně na pozemcích p.č. 262/23 a 262/24 v k.ú. Lipovec u Blanska [684694].

Projekt řeší problematiku recyklace SDO a jiných odpadů vznikajících primárně v rámci stavební činnosti a demolic. Tyto odpady jsou v současné době v rámci společnosti pouze minimálně recyklovány a jsou primárně ukládány na skládky nebo do externích recyklačních zařízení. Hlavní příčinou problému je chybějící dostupná technologie, která by dokázala tyto odpady účinně recyklovat na využitelné druhotné suroviny, tedy drtit v několika stupních, třídit a čistit.

Díky realizaci projektu dojde k maximálnímu snížení množství odpadu ukládaného na skládky a maximalizaci využití těchto surovin v rámci oběhového hospodářství společnosti.

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2022.

 

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015433: 

„Energetické úspory v kamenolomu Baldovec“

 

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor při těžbě droby v kamenolomu Baldovec. Energetické úspory bude dosaženy vyřazení starých pásových rypadel a jejich nahrazení novými, energeticky efektivnějšími těžebními stroji. Projekt výměny technologie bude realizován v prostorách kamenolomu Baldovec, konkrétně na pozemcích zapsaných na LV č. 585, v katastrálním území Rozstání pod Kojálem (742490), které má žadatel v majetku.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i dalších provozních kapalin a neustále vyžadující údržbu a drobné opravy, aby byly stroje udržovány v chodu. Stará pásová rypadla a to DH 421 a DH 103, jsou již na hranici své životnosti, mají zastaralé motory sice s vysokým výkonem, ale také s extrémní spotřebou paliv. Obě rypadla jsou zapojována v procesu při manipulaci s rozvalem a následně nakládce do drtičů. Vzhledem k jejich možnostem trpí obě technologie analogickými nedostatky, tedy na jedné straně snižující se účinností motorových jednotek (tj. naftového pohonu i hydrauliky), na straně druhé výrazným přetěžováním kapacity, vedoucí k nadměrnému opotřebení a k nadstandardní spotřebě pohonných hmot jako zdroje primární energie.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby primárních paliv, tedy motorové nafty, sníží se náklady na průběžnou údržbu a budou odstraněny prostoje strojníků, způsobené čekáním na dokončení oprav. Bude zvýšena energetická i ekonomická efektivnost celého provozu a při zachování objemu těžby dojde ke snížení jednotkových nákladů na jednotku produkce, tedy tunu vytěžené, resp. zpracované horniny.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2020.

 

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015434:  

 „Energetické úspory v procesech společnosti PEDOP“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor na deponii sypkých materiálů v Lipovci. Úspor bude dosaženo výměnou dvou technologií, a to kolového rypadla DH 112 a kolového nakladače UNK 320. Budou nahrazeny kompaktním pásovým rypadlem o hmotnosti cca 14 tun a kolovým nakladačem s obdobnými výkony, ale vyšší energetickou efektivností.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale také neustále vyžadující údržbu a drobné opravy, aby byly stroje udržovány v chodu. Stávající stroje jsou vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jejich věku a opotřebení je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je samozřejmě stáří strojů a tím i jejich motorových jednotek, ale i provoz v náročném a prašném prostředí deponie.

Díky realizaci projektu dojde nejen ke snížení spotřeby motorové nafty, jako paliva a energetického zdroje pro jmenované technologie, ale také ke snížení souvisejících provozních nákladů, kterými jsou spotřeby ostatních provozních kapalin, náklady na zvýšenou údržbu a prostoje strojníků. Po výměně strojů dojde k celkovému snížení provozních nákladů, což při zachování stávajícího objemu manipulovaných materiálů bude znamenat snížení jednotkových nákladů na tunu či kubický metr materiálu.  

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.