PODPORUJEME

Podporujeme následující organizace. 

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015434:  

 „Energetické úspory v procesech společnosti PEDOP“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor na deponii sypkých materiálů v Lipovci. Úspor bude dosaženo výměnou dvou technologií, a to kolového rypadla DH 112 a kolového nakladače UNK 320. Budou nahrazeny kompaktním pásovým rypadlem o hmotnosti cca 14 tun a kolovým nakladačem s obdobnými výkony, ale vyšší energetickou efektivností.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale také neustále vyžadující údržbu a drobné opravy, aby byly stroje udržovány v chodu. Stávající stroje jsou vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jejich věku a opotřebení je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je samozřejmě stáří strojů a tím i jejich motorových jednotek, ale i provoz v náročném a prašném prostředí deponie.

Díky realizaci projektu dojde nejen ke snížení spotřeby motorové nafty, jako paliva a energetického zdroje pro jmenované technologie, ale také ke snížení souvisejících provozních nákladů, kterými jsou spotřeby ostatních provozních kapalin, náklady na zvýšenou údržbu a prostoje strojníků. Po výměně strojů dojde k celkovému snížení provozních nákladů, což při zachování stávajícího objemu manipulovaných materiálů bude znamenat snížení jednotkových nákladů na tunu či kubický metr materiálu.  

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019. 

V roce 2020 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015433: 

„Energetické úspory v kamenolomu Baldovec“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor při těžbě droby v kamenolomu Baldovec. Energetické úspory bude dosaženy vyřazení starých pásových rypadel a jejich nahrazení novými, energeticky efektivnějšími těžebními stroji. Projekt výměny technologie bude realizován v prostorách kamenolomu Baldovec, konkrétně na pozemcích zapsaných na LV č. 585, v katastrálním území Rozstání pod Kojálem (742490), které má žadatel v majetku.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i dalších provozních kapalin a neustále vyžadující údržbu a drobné opravy, aby byly stroje udržovány v chodu. Stará pásová rypadla a to DH 421 a DH 103, jsou již na hranici své životnosti, mají zastaralé motory sice s vysokým výkonem, ale také s extrémní spotřebou paliv. Obě rypadla jsou zapojována v procesu při manipulaci s rozvalem a následně nakládce do drtičů. Vzhledem k jejich možnostem trpí obě technologie analogickými nedostatky, tedy na jedné straně snižující se účinností motorových jednotek (tj. naftového pohonu i hydrauliky), na straně druhé výrazným přetěžováním kapacity, vedoucí k nadměrnému opotřebení a k nadstandardní spotřebě pohonných hmot jako zdroje primární energie.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby primárních paliv, tedy motorové nafty, sníží se náklady na průběžnou údržbu a budou odstraněny prostoje strojníků, způsobené čekáním na dokončení oprav. Bude zvýšena energetická i ekonomická efektivnost celého provozu a při zachování objemu těžby dojde ke snížení jednotkových nákladů na jednotku produkce, tedy tunu vytěžené, resp. zpracované horniny.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2020.