V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0015434:  

 „Energetické úspory v procesch společnosti PEDOP“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor na deponii sypkých materiálů v Lipovci. Úspor bude dosaženo výměnou dvou technologií, a to kolového rypadla DH 112 a kolového nakladače UNK 320. Budou nahrazeny kompaktním pásovým rypadlem o hmotnosti cca 14 tun a kolovým nakladačem s obdobnými výkony, ale vyšší energetickou efektivností.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale také neustále vyžadující údržbu a drobné opravy, aby byly stroje udržovány v chodu. Stávající stroje jsou vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jejich věku a opotřebení je jejich poměrná (ve smyslu v přepočtu na zpracovaný materiál) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je samozřejmě stáří strojů a tím i jejich motorových jednotek, ale i provoz v náročném a prašném prostředí deponie.

Díky realizaci projektu dojde nejen ke snížení spotřeby motorové nafty, jako paliva a energetického zdroje pro jmenované technologie, ale také ke snížení souvisejících provozních nákladů, kterými jsou spotřeby ostatních provozních kapalin, náklady na zvýšenou údržbu a prostoje strojníků. Po výměně strojů dojde k celkovému snížení provozních nákladů, což při zachování stávajícího objemu manipulovaných materiálů bude znamenat snížení jednotkových nákladů na tunu či kubický metr materiálu.  

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2019.