Loading...
Recyklační středisko 2018-02-02T12:16:54+00:00
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ZAŘÍZENÍ: CZB01186

Společnost PEDOP s. r. o. působí také v oblasti nakládání s odpady. Od roku 2014 je provozovatelem zařízení k využívání odpadů, konkrétně k recyklaci stavebního a demoličního odpadu, mimo odpadu obsahujícího nebezpečné látky. Zařízení je určeno pouze pro nakládání s odpady kategorie ostatní – kód vyžívání R5 (recyklace/znovuzískání anorganických materiálů) a R12 (předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11). Souhlas s provozováním tohoto zařízení byl vydán Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem životního prostředí.

Recyklační středisko, jehož umístění je na provozovně v Lipovci, je určeno ke sběru, výkupu a využívání následujících druhů odpadu:

Přijímaný odpad musí odpovídat základnímu popisu odpadu a musí splňovat limity obsahu sledovaných ukazatelů uvedených v tabulce č. 10.1 přílohy č. 10 k vyhlášce č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, a jeho vodný výluh musí splňovat požadavky stanovené v tabulce č. 10.2 přílohy č. 10 citované vyhlášky.

TABULKA ODPADŮ

Kódové označení Druh odpadu Popis odpadu Odpad nesmí obsahovat
17 01 01 Beton kusy betonu (železobetonu) z demolic a z rekonstrukcí staveb nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami
17 01 02 Cihly cihly a jejich kusy, příp. cihlové bloky (cihly spojeneé maltou) z demolic a rekonstrukcí staveb zeminu, nátěry a povlaky (např. izolační, dekorační, penetrační), znečištění ropnými látkami
17 01 03 Tašky a keramické výrobky střešní krytina z pálené hlíny, obkladové a podlahové keramické dlaždice z demolic a z rekonstrukcí staveb zeminu, střešní krytinu, betonovou a střešní krytinu s obsahem azbestu
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků odpady stavebních výrobků na bázi přírodních materiálů odpady s obsahem azbestu, ochranné povlaky s obsahem organických látek, ropné látky
17 05 04 Zemina a kamení ornici, rašelinu, zeminu z kontaminované lokality
17 05 06 Vytěžená hlušina
17 05 08 Štěrk ze zeležničního svršku
17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad odpady s obsahem azbestu, ochranné povlaky s obsahem organických látek, ropné látky

Obecně: Z hlediska dalšího využití stavebních a demoličních odpadů je nezbytné provádět při stavbách a demoličních pracích důsledné třídění vzniklých odpadů. Třídění materiálu již na stavbě je mnohem účinnější a usnadňuje navazující procesy nakládání s odpady. Při demolici je zejména třeba oddělit od minerální sutě veškeré cizorodé materiály – zejména dřevo, plasty, dehtové lepenky, kovy apod.

V roztřídění inertní minerální sutě na základní druhy – beton, cihly, zemina (viz tabulka výše) je třeba spatřovat pozitivní dopady, a to jak z hlediska původce odpadu (ekonomické hledisko), tak i z pohledu zpracovatele odpadu a jeho zákazníků (kvalita produkovaných recyklátů). Pokud to dovoluje povaha demoličních prací, je také možné zvolit takový jejich postup, který umožňuje využití celých stavebních dílů a prvků pro jejich znovuvyužití, bez nutnosti jejich zdrobňování a následné separace.

V rámci provozovaného recyklačního zařízení je využívána mobilní linka na drcení a třídění materiálu a základní manipulační technika (kolový nakladač VOLVO s instalovaným vážním zařízením, paletovací vozík…). Vzhledem k mobilnosti této techniky je možné recyklaci provádět po dohodě i u zákazníka. V těchto případech jsou ušetřeny náklady za dopravu a skládkové poplatky a příslušný recyklát je možné využít jako stavební materiál přímo na stavbu samotnou (pozn.: zde individuální nacenění s ohledem na objem zakázky a výši nákladů na dopravu techniky do místa stavby).

V souvislosti s provozem recyklačního zařízení nabízíme a zajišťujeme i vlastní nakládku a dopravu odpadu.

Recyklačním procesem jsou získávány produkty – stavební recykláty, které mohou být využívány jako plnohodnotná druhotná stavební surovina nahrazující v určitých procesech stavební výroby přírodní kamenivo (např. plnivo do betonu)

Portfolio